คณะกรรมการต่างๆ

 
คณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ 2555, 2558 , 2560

คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ 25572559 , 2561

คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561

คณะกรรมการจัดการความรู้ 2556, 25582560 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2556, 25582560

คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 2557-2561

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557, 2558, 2559, 2560

คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยศูนย์คอมพิวเตอร์ 2557
 
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

คณะกรรมการบริหารเงินสวัสดิการทางวิชาการ 2556, 2557, 2558, 2559, 2560

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Standard Operating Procedure : SOP) 2558

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ 2558

คณะกรรมการจัดสรรที่พักบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ 2558
  
Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.