ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

 

  

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์เสฐลัทธ์  รอดเหตุภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์นพดล  โตวิชัยกุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์
ลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป
คณะศร กิจสาระภักดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย
ฉลอง  วิริยะธรรม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โยธิน  อยู่พะเนียด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโปรแกรม
สุภาพ กล่อมจิต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
บุญมี ตระกูลชัยศรี
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้าฝ่ายบริการวิทยาเขต
ไพร  รุ่งเรือง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รักษาการณ์หัวหน้าศูนย์การศึกษาทางไกลฯ
ศิริมาตย์  อินทร์ตามา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.