ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์

ปรัชญา
"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กร"
ปณิธาน
"มุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย"
วิสัยทัศน์
"ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
ภาระกิจ
1. ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของศูนย์คอมพิวเตอร์
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุน สืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
5. ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและเอื้อต่อความต้องการของประชาคม
2. สนับสนุนการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
3. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
6. มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Copyright © 2017 Silpakorn University. Rights Reserved.