ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 2560-2565

ปรัชญา
"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กร"
ปณิธาน
"มุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย"
วิสัยทัศน์
"ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
ภาระกิจ
1. ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการและสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผลงานไปประยุกต์ใช้งานในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนในด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งการให้การสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
5. สนับสนุน สืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับภูมิศาสตร์สารสนเทศ ในการดำเนินกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและเอื้อต่อความต้องการของประชาคม
2. สนับสนุนการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
3. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
6. มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.