เอกสารอ้างอิง ปีการศึกษา 2558

เอกสารอ้างอิง ปีการศึกษา 2559

(ตรวจประเมินวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560)

เอกสาร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ประจำปีการศึกษา 2559 (ตรวจประเมินวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560)

เอกสาร

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2559 และวันที่ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์  อัตชู    ประธานกรรมการ
อดีตรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. อาจารย์อารียา  ศรีประเสริฐ     กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
3. ดร.ญาณิฐา  หลิมวัฒนา        กรรมการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้ กำหนดวันที่ในการตรวจประเมิน คือ วันพุธที่ 30 สิงหาคม

ปรัชญา/ปณิธาน

"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กร"

"มุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย"

ปรัชญา/ปณิธาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์

"ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"

วิสัยทัศน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ถาม-ตอบ

แบบประเมินระบบสารสนเทศ ตามตัวชี้วัด 7.3  

Copyright © 2018 Silpakorn University. Rights Reserved.