เอกสารอ้างอิง ปีการศึกษา 2558

เอกสารอ้างอิง ปีการศึกษา 2560

(ตรวจประเมินวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561)

เอกสารอ้างอิง ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ประจำปีการศึกษา 2560 (ตรวจประเมินวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561)

เอกสาร

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560 และวันที่ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์  อัตชู    ประธานกรรมการ
อดีตรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ     กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. รองศาตราจารย์คันธรส แสนวงศ์        กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทั้งนี้ กำหนดวันที่ในการตรวจประเมิน คือ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

ปรัชญา/ปณิธาน

"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กร"

"มุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย"

ปรัชญา/ปณิธาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์

"ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"

วิสัยทัศน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ถาม-ตอบ

แบบประเมินระบบสารสนเทศ ตามตัวชี้วัด 7.3  

Copyright © 2019 Silpakorn University. Rights Reserved.