รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ประจำปีการศึกษา 2562 (ตรวจประเมิน ตุลาคม พ.ศ. 2563)

เอกสาร

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562

 

1. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ TQA Assessor คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ประธานกรรมการ
2. อาจารย์กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ TQA Assessor    กรรมการ
3. อาจารย์สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้ กำหนดวันที่ในการตรวจประเมิน คือ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา  “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กร”

ปณิธาน  “มุ่งมั่นสร้างสรรค์การให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

วิสัยทัศน์  “สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

 

ค่านิยม  DRIVE  D : Digital Technology (มีความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยี)   R : Responsibility  (ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการทำงานด้วยจิตบริการ)  I : Innovation & Intelligence (ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้)  V : Vision & Visibility  (มีวิสัยทัศน์การทำงานที่ก้าวไกล)  E :Excellence & Expertise & Ethic & Efficiency & Engagement  (ทำงานร่วมกันด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรม และจริยธรรม)

สมรรถนะหลัก : 1) ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพดีปลอดภัยและทันสมัย(ระบบ/บริการ) 2) บุคลากรมีความรู้สามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดีและมีจิตบริการ(คน)  3) ธรรมาภิบาล (การบริหารจัดการ)

 

5.     สนับสนุน สืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับภูมิศาสตร์สารสนเทศ ในการ ดำเนินกิจกรรมทัศน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ถาม-ตอบ

แบบประเมินระบบสารสนเทศ ตามตัวชี้วัด 7.3  

Copyright © 2021 Silpakorn University. Rights Reserved.